به همت شعبه شمالغرب انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،کارگاه آموزشی “روش ها و فنون مصاحبه و تحلیل داده ها در پژوهش کیفی ” در روز  پنجم و ششم بهمن1395 توسط دکتر مینا هاشمی پرست برگزار گردید. این کارگاه با استقبال دانشجویان مقطع دکترا و پژوهشگران رو به رو شد.

photo_2017-01-28_10-41-07