برقراری ارتباط

آذربایجان شرقی- تبریز- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق 318- دفتر انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شاخه شمالغرب کشور
پست الکترونیک:h.rezakhani@arums.ac.ir
تلفن: 
04133357581 داخلی: 283