برقراری ارتباط

آذربایجان شرقی- تبریز- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اتاق 318- دفتر انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شاخه شمالغرب کشور
پست الکترونیک:h.rezakhani@arums.ac.ir
تلفن: 
04133357581 داخلی: 283

برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی

در تاریخ 9.2.94 دومین جلسه شورای مرکزی انجمن شمال غرب با حضور نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی اردبیل، علوم پزشکی ارومیه و علوم پزشکی زنجان در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید. جلسه با سخنرانی مسئول شورای مرکزی آغاز گردید و پس از ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در طی ماههای جاری توسط آقای رضاخانی مقدم و ارائه دستور جلسه، اعضاء به بیان نظرات پرداختند. در این جلسه بیشتر بحث ها در خصوص نحوه ارتباط و همکاری با صنایع و ادارات مختلف استان های شمال غرب کشور و همچنین برگزاری کارگاهها در دانشگاههای مربوطه بود.